Our Team Of Advisors

Anil Lama

Anil Lama

builder
Pali Saha

Pali Saha

interior designer
Arnab Sengupta

Arnab Sengupta

fashion designer
Kanchan More Sabharwal

Kanchan More Sabharwal

fashion designer
Babbita Dahal

Babbita Dahal

fashion designer
Pranay Baidya

Pranay Baidya

fashion designer
Anuradha Singh

Anuradha Singh

fashion designer